โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกิติพร คงคชวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรรณทิพย์ เครือคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1